Skoči na vsebino

NALOGE JAVNE SLUŽBE ZA ARHIVSKO DEJAVNOST

 • vrednotenje dokumentarnega gradiva pri javnopravnih osebah, dajanje pojasnil v zvezi z dolžnostmi javnopravnih oseb glede dokumentarnega gradiva, izvajanje strokovnega nadzora in usposabljanje delavcev, ki delajo z dokumentarnim gradivom,
 • vrednotenje javnega dokumentarnega gradiva v arhivih, izločanje nepotrebnega dokumentarnega gradiva in odbiranje arhivskega gradiva v arhivih ob strokovni obdelavi,
 • pridobivanje, vrednotenje  in strokovno obdelovanje javnega in zasebnega  arhivskega gradiva, izdelovanje inventarjev, vodnikov in drugih pripomočkov za uporabo arhivskega gradiva in njihovo objavljanje, objavljanje arhivskih virov,
 • hranjenje in materialno varovanje arhivskega gradiva,
 • vodenje evidenc javnega in zasebnega arhivskega gradiva,
 • evidentiranje arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na Slovenijo, in Slovence, dopolnjevanje lastnega gradiva z reprodukcijami tega gradiva ter izdelovanje vodnikov in drugih pripomočkov o arhivskem gradivu,
 • evidentiranje zasebnega arhivskega gradiva pravnih in fizičnih oseb,
 • sodelovanje z lastniki zasebnega arhivskega gradiva, strokovno svetovanje, izvajanje strokovnega nadzora,
 • dajanje arhivskega gradiva v uporabo, izdajanje prepisov oziroma kopij dokumentov  ter potrdil na podlagi dokumentov,
 • posredovanje kulturnih vrednot v zvezi z arhivskim gradivom,
 • opravljanje raziskovalnih nalog na področju arhivistike, zgodovine in drugih ved, povezanih z arhivskim gradivom,
 • izdajanje publikacij.