Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ARHIVSKA DEJAVNOST IN VARSTVO ARHIVSKEGA GRADIVA

 

Arhivsko gradivo je kulturni spomenik. Arhivi so pomembni za razvoj nacionalne zavesti in identitete in predstavljajo  zelo pomemben del nacionalnega spomina.

 

Javna služba in javno arhivsko gradivo

 

Izvajalci javne službe na področju varstva arhivskega gradiva  so Arhiv Republike Slovenije, regionalni arhivi in arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti.

 

Arhiv Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za kulturo, ki  na podlagi Uredbe Vlade RS o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03), izvaja javno arhivsko službo in »opravlja upravne in strokovne naloge na področju varstva arhivskega in dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri državnih organih in drugih zakonsko določenih osebah ter upravne in strokovne naloge skupnega pomena varstva arhivskega gradiva v državi«. Varuje javno arhivsko gradivo državnih organov, nosilcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih zagotavlja država, Banke Slovenije ter državnih in javnih skladov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovi država in praviloma delujejo za območje celotne države. Varuje tudi filmsko arhivsko gradivo.


Regionalni arhivi delujejo kot javni zavodi, katerih ustanovitelj je država in  opravljajo arhivsko  dejavnost tako, da je pokrito območje celotne države. Hranijo javno arhivsko gradivo državnih organov ali njihovih organizacijskih enot ter izvajalcev javnih pooblastil oziroma javnih služb, ki jih zagotavlja država in ki opravljajo dejavnost na območju ene ali več lokalnih samoupravnih skupnosti ter nastaja na območju regionalnega arhiva. Regionalni arhivi hranijo tudi arhivsko gradivo samoupravnih lokalnih skupnosti, če te ne ustanovijo lastnega arhiva za varstvo svojega javnega arhivskega gradiva.


Zgodovinski arhiv Ljubljana pokriva območje naslednjih upravnih enot: Cerknica, Črnomelj, Domžale, Grosuplje, Idrija, Jesenice, Kamnik, Kočevje, Kranj, Litija, Ljubljana, Logatec, Metlika, Novo mesto, Radovljica, Ribnica, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Vrhnika.


Zgodovinski arhiv Ptuj pokriva območje naslednjih upravnih enot: Ormož, Ptuj.


Pokrajinski arhiv Maribor pokriva območje naslednjih upravnih enot: Dravograd, Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Maribor, Murska Sobota, Pesnica, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ruše, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica.


Pokrajinski arhiv Koper pokriva območje naslednjih upravnih enot: Ilirska Bistrica, Izola, Koper, Piran, Postojna, Sežana.


Pokrajinski arhiv Nova Gorica pokriva območje naslednjih upravnih enot: Ajdovščina, Nova Gorica, Tolmin.


Zgodovinski arhiv Celje pokriva območje naslednjih upravnih enot: Brežice, Celje, Hrastnik, Krško, Laško,  Mozirje, Sevnica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi, Žalec.

 

Arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti


Samoupravna lokalna skupnost lahko ustanoviti arhiv za varstvo svojega javnega arhivskega gradiva.  Arhivi samoupravnih lokalnih skupnosti varujejo javno arhivsko gradivo organov samoupravnih lokalnih skupnosti, nosilcev javnih pooblastil oziroma izvajalcev javnih služb, ki jih zagotavlja samoupravna lokalna skupnost, ter skladov, agencij in drugih pravnih oseb, ki jih ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti.  Če samoupravna lokalna skupnost ne ustanovi lastnega arhiva za varstvo svojega javnega arhivskega gradiva, tovrstno gradivo hranijo regionalni arhivi.  Za  zdaj teh arhivov v Sloveniji še ni.

 

Varstvo lastnega arhivskega gradiva

 

Izjemoma je nekaterim javnopravnim osebam dana zakonska možnost, da lahko, zaradi svojega posebnega statusa oziroma posebne narave dejavnosti s področja znanosti, visokega šolstva, kulture oziroma informiranja, na podlagi dovoljenja ministra same zagotovijo varstvo lastnega arhivskega gradiva. Dovoljenje imajo: Zgodovinski arhiv in muzej Univerze v Ljubljani, ZRC SAZU - Glasbeno narodopisni inštitut, RTV Slovenija.

 

Varstvo zasebnega arhivskega gradiva in zasebni arhivi


Med arhive, ki varujejo zasebno arhivsko gradivo uvrščamo arhive Rimskokatoliške cerkve. Arhivsko gradivo Rimskokatoliške cerkve v RS  predstavlja izjemno pomemben del slovenske kulturne dediščine in v interesu RS je, da se to gradivo trajno ohrani, strokovno obdeluje in, da se zagotavlja oziroma omogoči njegova uporaba. Zaradi javnega interesa, država sofinancira arhivsko dejavnost cerkvenih arhivov - Nadškofijski arhiv Ljubljana, Škofijski arhiv Maribor, Škofijski arhiv Koper.

 

Financiranje:

 

Ministrstvo  zagotavlja za Arhiv Republike Slovenije in regionalne arhive sredstva za izvajanje programov varstva arhivskega gradiva za opravljanje strokovnih in upravnih nalog iz opredelitve javne arhivske službe. ARS je kot organ v sestavi  ministrstva neposredni proračunski uporabnik.  Regionalni arhivi so kot javni zavodi in s tem  posredni proračunski uporabniki, financirani prek neposrednega poziva pristojnega ministrstva. Ministrstvo financira tudi programe na področju varstva arhivskega gradiva, ki jih izvajajo druge pravne osebe in društva.

 

Strokovne komisije 

 

 

Zakonodaja

 


Podatkovne zbirke v slovenskih arhivih- iskalniki:

SIRA.NET 
Arhiv Republike Slovenije

 

Izobraževanje: 

Strokovni izpiti in nazivi