Skoči na vsebino

NOVICA

Ministrstvo za kulturo pripravilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu za javno obravnavo

Ministrstvo za kulturo je objavilo osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu in ga na ta način ponudilo strokovni in širši javnosti v javno obravnavo. Novela Zakona o knjižničarstvu predvideva novosti in spremembe, ki bodo pripomogle k hitrejšemu in kakovostnejšemu razvoju omenjenega področja. Od uveljavitve veljavnega Zakona o knjižničarstvu iz leta 2001 so se namreč pri njegovem izvajanju pokazale nekatere pomanjkljivosti, ki niso sledile razvojnim spremembam, hkrati pa prinašajo spremembe tudi  poenostavitve določenih postopkov s ciljem odpravljanja administrativnih ovir. Predvidene spremembe osnutka bodo pripomogle tudi k uresničevanju določil Resolucije o nacionalnem programu za kulturo, del katere je že v izvajanju.


V širšem smislu bodo spremembe služile potrebam uresničevanja javnega interesa na področju knjižnične dejavnosti, katerega osnovno poslanstvo izvajajo knjižnice, ki organizirajo zbirke knjižničnega gradiva in virov informacij ter zagotavljajo njihovo dostopnost posameznikom in skupinam preko uporabe lastnega gradiva, medknjižnične izposoje ter zunanjih dostopnih informacijskih virov. 

 

Med bistvenimi novostmi osnutka Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu izpostavljamo:

  • novosti v nabavni politiki. Knjižnice bodo morale tudi nabavo knjižničnega gradiva načrtovati strateško, s čemer se bo pripomoglo k hitrejšemu in bolj načrtnemu uvajanju ustreznih sprememb nabavne politike knjižničnega gradiva, povečuje se vpliv stroke in uporabnikov, uvaja obveznost transparentnosti pri oblikovanju in poročanja o izvajanju nabavne politike ter vpeljuje obveznost NUK glede analize in dajanja priporočil.
  • spremembe postopka soglasij in pristojnosti k programu dela in finančnemu načrtu.  Drugače in jasneje je določen postopek soglasij in pristojnosti k predlogu programa dela in finančnega načrta, s čemer bodo zagotovljeni ustreznejši pogoji za delovanje javnih zavodov, ki izvajajo knjižnično javno službo.
  • zbiranje osebnih podatkov uporabnikov knjižnic. Ker je nujno, da vsaka knjižnica s posebej skrbnim ravnanjem varuje zasebnost svojih uporabnikov, je določeno, za katere uporabnike lahko v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov knjižnice zbirajo in obdelujejo osebne podatke.
  • pogoji za direktorja oziroma direktorico splošne knjižnice. Pogoji v aktualnem zakonu niso bili opredeljeni, zato je določeno, da je za vodenje strokovnega in poslovnega dela zavoda potrebno poleg izkazanih vodstvenih sposobnosti tudi poznavanje področja dela splošne knjižnice. Opredeljeni so tudi razlogi za razrešitev pred iztekom mandata.
  • spremembe nekaterih določb, ki se nanašajo na strokovne knjižničarske delavce, bibliotekarski izpit in dovoljenje za vzajemno katalogizacijo, bodo omogočile večjo strokovnost in boljše kompetence strokovnih delavcev.
  • sprememba sestave in načina imenovanja Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost bo zagotavljala  večjo učinkovitost njegovega delovanja.
  • nova določba o prekrških vključuje uskladitve, ki so potrebne zaradi Zakona o prekrških, kot tudi spremembe zneskov, ki so skladne z Zakonom o uvedbi evra. Določeno je, kakšna kršitev zakona je prekršek, predpisane so ustrezne sankcije in zavezanci (najvišje globe za pravne osebe, nižje za odgovorne osebe).

V sklopu javne obravnave  ministrstvo  vabi zainteresirano javnost, da se udeleži javne razprave, ki bo v sredo, 5. februarja 2014, ob 10. uri na Ministrstvu za kulturo. Javna obravnava o osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu bo potekala do 17. februarja 2014. Cenjene odzive in predloge na predlagani osnutek zakona pa sprejemamo na elektronskem naslovu: gp.mk(at)gov.si.

 

 

Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu